Kommunenivå

- øvste politiske leiing

Overordna strategiar, planar og prosedyrar som støttar opp under tverrfagleg samhandling og viser korleis arbeidet skal prioriterast over tid.