Lokale føringar

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument, og handlar om dei store spørsmåla for lokalsamfunnet: Korleis skal ein legga til rette for at alle innbyggjarane kan få eit best mogleg liv.

 

Økonomiplan med handlingsprogram

Økonomiplan med handlingsprogram seier noko om kva økonomiske ramer og prioriteringar kommunen skal ha innan ein gitt periode.

  • Økonomiplan med handlingsprogram

 

Årsmelding

Årsmeldinga gir ei oversikt over utvikling i kommunen og tenesteproduksjonen i einingane.

 

Strategi for kvalitet i barnehage og skule

Strategien skal legga til rette for kvalitetsutvikling i barnehage og skule, og skal vera grunnlag for kompetanseplan (under utarbeiding)

  • Strategi for kvalitet i barnehage og skule

 

Folkehelseoversikt

Løpande oversikt over folkehelsa er ein årleg rapport om folkehelsetilstanden til innbyggjarane i Suldal. Føremålet med denne rapporten er å avdekka dei utfordringane som finns slik at ein på denne måten systematisk arbeida vidare for auka folkehelse (under utarbeiding)

  • Folkehelseoversikt

 

Rettleiar for å førebygga radikalisering og valdeleg ekstremisme

Rettleiaren skal gje informasjon om korleis me som lokalsamfunn kan førebyggja, avdekka og møta radikalisering og valdeleg ekstremisme. Rettleiaren tek utgangspunkt i «Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme»,  som igjen byggar på «Nasjonal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme frå 2014».

 

Vald i nære relasjonar

Målet med handlingsplanen er at ein gjennom å auke kunnskap og samhandling mellom dei ulike tenesteytarane i kommunen og øvrig hjelpeapparat som politi og rettsvesen, skal bli betre på.

 

Ungdata

Ungdata er eit kartleggingsverktøy for å undersøka kva skuleelevar på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring svarar på ulike spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Resultata kan blir brukt i det førebyggande ungdomsarbeidet, og for å få ei oversikt på folkehelseområdet.

 

Ruspolitisk handlingsplan

Det rusførebyggjande arbeidet i kommunen er av ei avgjerande betydning for å nå nasjonale mål om reduksjon av sosiale og helsemessige skadar ved rusmiddelbruk. Mangelfull eller dårleg målretta førebyggjingstiltak vil føra til eit auka behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukarar. Kommunen startar arbeidet med ruspolitisk handlingsplan hausten 2018.