Medverknad og evaluering

Medverknad

Medverknad handlar om at brukarar skal ha innflytelse på beslutningsprosessar og utforming av tenestetilbodet. Brukarar har rett til å medverka, og tenestene har plikt til å involvera brukaren. Medverknad er ein lovfest rettigheit, og er dermed ikkje noko tenesteapparatet kan velga å forholde seg til eller ikkje.

Suldal kommune har erfaringskonsulentar som kan bidra inn i utvikling av nye tenestetilbod for barn og unge.

På kommunenivå har ein medverknad på følgjande måte:

 

Evaluering

Med bakgrunn i analyse av ulik informasjon som kommunen hentar inn, vil tenester og tiltak bli evaluerte på kommunenivå. Dette kan vera

  • Kartleggingar (brukar og medarbeidar)
  • Tertialrapportar
  • Årsmelding
  • Tilsyn
  • Ståstadanalyse (barnehage og skule)