Internkontroll

Internkontrollen skal sørga for at vedtatte prosedyrar blir følgt og at dei pålagde og planlagde oppgåvene blir gjennomført.

KF Kvalitetsstyring

I Sudal kommune nyttar me Kommuneforlaget sitt verktøy for kvalitetstyring. KF Kvalitetsstyring er ei heilskapleg løysing for kvalitetsstyring og internkontroll. Alle relevante lovar og forskrifter er tilgjengelege – i tillegg til malar for blant anna prosedyrar, tilsynsberedskap og vurdering av risiko.

 • KF Kvalitetshåndbok
  Dette er eit verktøy for dokumenthandtering inkludert oppdaterte lovar, forskrifter og rettleiarar i tillegg til ei rekke kvalitetsindikatorar, prosedyremalar og prosessrettleiarar.
 • KF Avviksbehandling
  I denne løysinga kan ein behandla avvik, ta ut rapport og statistikk. Ein app for innmelding av avvik er og tilgjengeleg.
 • KF Risikostyring
  Dette er eit verktøy for risikovurdering av alle kommunale område. Denne modulen inneheld malar for risikovurdering.
 • KF HMS-handbok
  Elektronisk handbok for HMS arbeidet. Ein app kan og nyttast for gjennomføring av vernerunde.

 

Suldal kommune jobbar per 2019 for å ta i bruk desse verktøya på ein endå betre måte enn i dag.

 

Stafettloggen

For å sikra langsiktig og dokumentert oppfølging innan tverrfagleg samhandling på individnivå, samt brukarmedverknad, skal Suldal kommune i 2019 kjøpa inn og ta i bruk ein Stafettlogg. Dette er eit godt verktøy med fokus på tidleg innsats, og skal hindra oppfølgingsbrot. Les meir om Stafettloggen her. 

 

Tilsyn og forvaltningsrevisjon 

Sikring av rett praksis skjer også gjennom tilsyn og gjennom forvaltningsrevisjon.

Tilsyn betyr at ein instans innan offentleg forvaltning undersøker om kommunen overheld lov og regelverk og at innbyggjarane får dei tenestene dei har krav på. For Suldal kommune er det ofte Fylkesmannen i Rogaland som utfører tilsynet, men det kan også vera Arbeidstilsynet eller andre statlege instansar.

Forvaltningsrevisjon er ei systematisk vurdering av korleis kommunen sin administrasjon utfører sine oppgåver opp mot kva kommunestyret har vedteke. I ein forvaltningsrevisjon kan ein til dømes vurdere om ressursbruken samsvarar med politiske vedtak og føresetnader, om ressursbruken er effektiv og om regelverk vert fylgt. Les meir om kontrollutvalet i Suldal kommune her.